تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس

با تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل، تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد و تعبیر خواب تور لباس عروس همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس برای دختر مجرد - تعبیر پوشیدن لباس عروس دختر مجرد - تعبیر خواب لباس عروس برای دخترمجرد - تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل
در تعابیر خواب جدید لباس عروس نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی است که با آن روبرو می شویم. صدای شادمانی که از پوشیدن لباس عروس به گوش می خورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی هاست. معبرین اسلامی تعبیر پوشیدن لباس عروس را برای زنان متأهل و مجرد متفاوت می دانند. با تعبیر خواب لباس عروس در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متأهل

دانیال نبی می گوید:
 • اگر زن متاهلی در خواب دید که لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه خانه است
 • اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج می شود
 • اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه است.
 •  اگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و بخواهد دوباره ازدواج کند بیانگر جدایی و ناراحتی برای زن است.

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد

ابن سیرین می گوید:
 • اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی بر تن کرده است دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند.
 • اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن است تاولش رسیدن به یکی از آرزوهای بزرگ اوست.
پیشنهاد عروس سایت :  ازدواج با حیوانات

تعبیر خواب لباس عروس به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می گوید:
 • دیدن لباس عروسی در خواب، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد.
 • دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

تعبیر خواب تور لباس عروس

آنلی بیتون می گوید:
 • دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می رود یا بر زمین می افتد، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت.

تعبیر خواب لباس عروس

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *