آداب مراسم بله برون
  • بله برون و مراسم آن

    بله برون و مراسم آن   بله برون کمی از خواستگاری مفصل تر است   مراسم  بله برون کمی از خواستگاری ...

    بله برون و مراسم آن   بله برون کمی از خواستگاری مفصل تر است   مراسم  بله برون کمی از خواستگاری مفصل تر است و معمولاً به فاصله چند روز بعد از آن برگزار می شود. میزبان این مراسم مثل خواستگاری، ...

    بیشتر بخوانید