اولین جلسه خواستگاری
  • اداب جلسه خواستگاری

    اداب جلسه خواستگاری   یكی از دلایلی كه ازدواج جوانان را ناپایدار می كند، انتخاب همسر به صورت فردی اس ...

    اداب جلسه خواستگاری   یكی از دلایلی كه ازدواج جوانان را ناپایدار می كند، انتخاب همسر به صورت فردی است   اگر مراسم خواستگاری انجام شود، علاوه بر اینكه سنتی پسندیده رعایت شده است، به شناخت بهت ...

    بیشتر بخوانید